Tin tức
12:44 15/12/2020
Thông báo nghỉ lễ Giáng sinh
Công ty chúng tôi sẽ bắt đầu nghỉ Lễ từ ngày Thứ Sáu – 25/12/2020, làm việc trở lại vào ngày Thứ Bảy - 26/12/2020

Thông báo nghỉ lễ Giáng sinh

THOÂNG BAÙO

(V/v Ngh Lễ giáng sinh)

Kính göûi:    Quý Khách Hàng Thân Mến

Coâng Ty TNHH TM SX BHLÑ Thuøy Döông xin chaân thaønh caûm ôn Quyù Coâng Ty ñaõ tin töôûng vaø uûng hoä chuùng toâi trong thôøi gian qua.

Coâng Ty chuùng toâi xin thoâng baùo ñeán Quyù Khách hàng veà lòch nghæ Lễ giáng sinh 2020 nhö sau:

Công ty chúng tôi s bt đầu ngh L t ngày Th Sáu – 25/12/2020, làm việc trở lại vào ngày Th Bảy - 26/12/2020

Neáu Quyù Coâng Ty coù nhu caàu ñaët haøng, vui loøng ñaët tröôùc nhöõng ngaøy ñaõ thoâng baùo , ñeå Coâng Ty  chuùng toâi kòp tieán ñoä saûn xuaát vaø giao haøng.

Xin chaân thaønh caûm ôn vaø traân troïng kính chaøo !

PHÓ GIÁM ĐỐC

Tin tức khác
An toàn lao động
(07/12/2020 )
Hội thi
(07/12/2020 )
Bảo hộ lao động
(07/12/2020 )

Thông báo nghỉ lễ Giáng sinh

Hotline tư vấn miễn phí: 028 3636 0404